Hromosvody

Hlavním úkolem hromosvodu je zabránit vzniku požáru a případnému následnému výbuchu, vzniku mechanických škod a ochránit osoby a zvířata uvnitř staveb a v jejich blízkosti.
Hromosvod je elektrické zařízení, které vytváří vodivou cestu pro přijetí a bezpečnému uzemnění bleskového proudu. Hromosvod blesk nepřitahuje, nýbrž ho bezpečně uzemní
  • revize hromosvodů, včetně projektové dokumentace
  • montáž nových hromosvodů
  • montáž bezúdržbových hromosvodů (měď, hliník)
  • opravy a rekonstrukce starých hromosvodových soustav
  • uzemňovací soustavy včetně výkopových prací
  • návrhy a cenové kalkulace ZDARMA!Z ČEHO SE HROMOSVOD SKLÁDÁ:


JÍMACÍ ZAŘÍZENÍ - slouží k ochraně objektu před přímým úderem blesku. Toto zařízení jímače a jímacího vedení lze nahradit stávajícími kovovými střechami, zábradlím a jinými kovovými předměty na střeše jako náhodných jímacích zařízení


SVODY - slouží k vodivému připojení jímacího zařízení na uzemnění. Mají za úkol spolehlivě svést zachycený blesk do země co nejkratší cestou tak, aby se zamezilo nebezpečným přeskokům do kovových hmot v objektu. Svody můžeme vytvořit jako vnější nebo skryté.Kovových konstrukcí umístěných na objektu lze využit jako náhodných svodů, vyjímečně též konstrukcí procházejících objektem


UZEMNĚNÍ - je zařízení pro přechod blesku do země. Je sestaven ze zemničů a zemnícího vedení. Navzájem a trvale spojená uzemnění objektu tvoří uzemňovací soustavu. Zemnič je vodivé těleso uložené do země nebo do betonu tak, aby vytvořilo vodivé spojení se zemí. Strojený zemnič je zemnič záměrně zřízený k uzemnění, náhodný zemnič je vodivý předmět uložený trvale v zemi nebo v betonu, který byl vybudován k jinému účelu než k uzemnění a je použitý jako zemnič.